3.236.83.14
Rezultatai
Neradote atsakymo?

Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė

Autorius
Danielė Giedraitytė
Data
2021-03-23

Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė

Baudžiamoji atsakomybė – tai griežčiausia teisinė atsakomybė Lietuvos teisės sistemoje. Už nužudymą, mažamečio išžaginimą gali grėsti net iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė. Už sunkų sveikatos sutrikdymą gali grėsti iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Tačiau, jei tokį nusikaltimą asmuo padaro būdamas nepilnametis, ar gali būti taikomos tokios pačios bausmės ribos?  Koks asmuo laikomas nepilnamečiu baudžiamojo kodekso kontekste?

Baudžiamajame kodekse (toliau – BK) nepilnametis yra asmuo, kuriam nėra 18 metų, ir kuris gali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Anksčiausiai baudžiamoji atsakomybė numatoma asmenims nuo 14 metų, jei padaromas nužudymas, išžaginimas, seksualinis prievartavimas, vagystė ir kitos nusikalstamos veikos  (konkretus sąrašas numatytas BK 13 str. 2 d.). Už kitas nusikalstamas veikas, kurios numatytos BK, baudžiamoji atsakomybė numatoma nuo 16 metų. Nepaisant to, nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai gali būti taikomi ir asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metų, tačiau jaunesni nei 21 metų amžiaus, jei teismas nusprendžia, kad šie prilygsta nepilnamečiams pagal socialinę brandą.

BK numatytos specialios nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės nuostatos, kurios skiriasi nuo bendrųjų. Tokiu būdu siekiama taikyti nepilnamečiams atsakomybę, kuri atitiktų jų amžių ir socialinę brandą, ribojamos laisvės atėmimo bausmės ir numatoma daugiau auklėjamojo poveikio  priemonių taikymo galimybių.

Nepilnamečiams gali būti skiriamos auklėjamojo poveikio priemonės ir bausmės.

Auklėjamojo poveikio priemonės.

Tai privalomos valstybės prievartos priemonės, kurios skiriamos įstatymo nustatytu atveju, tačiau jų taikymas neužtraukia teistumo. Nusikaltusiam nepilnamečiui gali būti skiriamos ne daugiau kaip 3 suderintos auklėjamojo poveikio priemonės vienu metu. Auklėjamojo poveikio priemonės gali būti:

Įspėjimas.

Tai oficialus pranešimas nepilnamečiui apie teisinius padarinius, kuriuos sukeltų naujos nusikalstamos veikos padarymas: auklėjamojo poveikio priemonės nevykdymas, arba netinkamas vykdymas ir kita.

Turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas.

Tai priemonė, kai nepilnametis, kuris turi savarankiškai disponuojamų lėšų (darbo užmokestis, stipendija, palikimas ir pan.), įpareigojamas per teismo nustatytą terminą atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, arba pašalinti ją savo darbu. Nepilnamečio tėvai ar kiti asmenys negali savo iniciatyva ar lėšomis už pilnametį atlyginti ar pašalinti turtinės žalos.

Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai.

Tai įpareigojimas nepilnamečiui išdirbti nuo 20 iki 100 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose. Šiems darbams skirti reikalingas nepilnamečio sutikimas. Darbas gali būti atliekamas sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje, socialinės globos namuose ir panašiai.

Atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti.

Tai tėvų ar kitų asmenų, kurie rūpinasi vaikais, vykdomas nepilnamečio ugdymas ir priežiūra. Būtina išpildyti dvi sąlygas: 1) tėvai ar kiti asmenys turi sutikti, patys nedaryti neigiamos įtakos, turėti galimybių sudaryti tinkamas sąlygas bei sutikti teikti informaciją apie šios priemonės vykdymą; 2) nepilnametis pats turi sutikti, bei pasižadėti klausyti ir tinkamai elgtis. Asmenys, kuriems gali būti atiduodamas nepilnametis: jo įtėviai, giminaičiai, globėjai, vaikų globos įstaiga ir kita. Šis ugdymas ir priežiūra gali trukti nuo 6 mėnesių iki 3 metų, kol nepilnamečiui sueina 18 metų.

Elgesio apribojimas.

Tai nepilnamečiui paskiriami įpareigojimai ir draudimai, kurių jis turi laikytis ir įgyvendinti bei atsiskaityti už jų vykdymą. Gali būti paskirti net ir visi įpareigojimai bei draudimai, kurie išvardinti BK ar kiti reikalingi apribojimai. Teismas juos skiria savo nuožiūra. Elgesio apribojimo trukmė gali būt nuo 30 dienų iki 12 mėnesių. Įpareigojimai: 1) būti namuose nustatytu laiku; 2) mokytis, tęsti mokslą arba dirbti; 3) įgyti tam tikrų žinių ar išmokti draudimų (saugaus eismo, mokinio taisykles ir pan.); 4) atlikti visą gydymosi nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos ar venerinės ligos kursą. Šis įpareigojimas skiriamas tėvų ar globėjų prašymu, jeigu nepilnametis sutinka; 5) dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų ir organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse. Draudimai: 1) žaisti azartinius žaidimus; 2) užsiimti tam tikra veikla; 3) vairuoti motorinę transporto priemonę (motociklą, savaeigę mašiną ir pan.); 4) lankytis vietose, kuriose daroma neigiama įtaka nepilnamečio elgesiui, arba bendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką; 5) be priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą.

Atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą.

Tai terminuotas nepilnamečio izoliavimas specialiojoje auklėjimo įstaigoje. Šios priemonės trukmė nuo 6 mėnesių iki 3 metų iki kol nepilnamečiui sueis 18 metų.

Bausmės.

Bausmė yra griežčiausia baudžiamosios teisės prievartos priemonė, ji taikoma nepilnamečiui, kai negalima taikyti švelnesnių priemonių. Atitinkama bausmė turi būti numatyta BK specialiojoje dalyje, kur numatomos visos nusikalstamos veikos. Nepilnamečiui gali būti skiriamos tokios bausmės:

Viešieji darbai.

Tai įsipareigojimas neatlygintinai dirbti visuomenės labui. Šią bausmę gali skirti teismas tik gavęs nepilnamečio sutikimą. Nepilnamečiui negalima skirti daugiau nei 240 valandų viešųjų darbų, paskirtieji viešieji darbai negali būti kenksmingi nepilnamečio sveikatai.

Bauda.

Tai pareiga sumokėti teismo paskirtą pinigų sumą valstybės naudai. Nepilnamečiui skiriama bauda gali būti nuo 5 iki 50 MGL (šiuo metu t.y. nuo 250 eurų iki 2500 eurų). Baudos bausmė gali būti skiriama tik dirbančiam (14 – 18 metų amžiaus, pagal darbo sutartį) arba savo turto turinčiam nepilnamečiui, kurio turto ar pajamų pakanka baudai sumokėti.

Laisvės apribojimas.

Tai terminuotas nustatytų pareigų (draudimų ir įsipareigojimų) taikymas nuteistajam. Jei nepilnametis negali vykdyti šios bausmės, jį galima atleisti ir vietoje jos paskirti auklėjamojo poveikio priemonę. Nepilnamečiui laisvės apribojimas galimas nuo 3 mėnesių iki 2 metų.

Areštas.

Tai trumpalaikis nuteistojo izoliavimas nuo visuomenės, laikant jį areštinėje. Areštas nepilnamečiui gali būti skiriamas nuo 5 iki 45 parų.

Terminuotas laisvės atėmimas.

Tai nuteistojo izoliavimas nuo visuomenės tam tikram laikui, laikant jį specialiai tam skirtoje įstaigoje. Tai pati griežčiausia bausmė nepilnamečiams. Gali būti taikoma tik kaip paskutinė priemonė nepilnamečiui įvykdžius sunkų arba labai sunkų nusikaltimą, t.y. kai specialiojoje dalyje numatytas didesnė nei 6 metų laisvės atėmimas. Nepilnamečiui minimali bausmė už konkrečią nusikalstamą veiką per pusę mažesnė nei numatyta sankcijoje, jei nenumatyta, tuomet – 3 mėnesiai. Nepilnamečio laisvės atėmimo bausmės maksimumas negali būti didesnis nei 10 metų. Pavyzdžiui, už nužudymą numatytas nuo 7 iki 15 metų laisvės atėmimas suaugusiems. Nepilnamečiui tai būtų nuo 3 metų ir 6 mėnesių iki 10 metų. Laisvės atėmimas nepilnamečiams iki gyvos galvos negalimas.

Taigi, nepilnamečiams BK numatoma švelnesnės baudžiamosios atsakomybės sąlygos nei bendrosios. Taip siekiama neužkirsti kelio jaunam žmogui pasitaisyti,  padėti pakeisti gyvenimo būdą ar elgesį.