3.236.83.14
Rezultatai
Neradote atsakymo?

Privatumo politika

Ši Privatumo politika taikoma Žinauviską.lt portale surinktai informacijai. Joje paaiškiname, kokią informaciją apie tave renkame, kai savo interneto naršyklėje atsidarai Eurodesk Lietuva portalą. Mūsų Privatumo politika yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 ir taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais.


Slapukai

Žinauviską.lt gali įdėti mažą kompiuterinę bylą – slapuką (angl. cookies) – į tavo kompiuterį, kai lankaisi Žinauviską.lt interneto svetainėje. Naudojame slapukus siekdami pagerinti žinias apie Žinauviską.lt portalo naudojimą ir norėdami nustatyti, kaip gerai jis veikia.

Naudodami slapukus renkame informaciją apie vartotojų IP adresą, apsilankymo datą ir laiką, aplankytas konkrečias Žinauviską.lt portalo dalis bei ar interneto puslapis buvo pristatytas greitai ir sėkmingai. Ši informacija vėliau naudojama analizuojant Žinauviską.lt portale esančio turinio aktualumą.

Tu gali ištrinti savo slapukus arba blokuoti šią informaciją, pakeisdamas savo kompiuterio parametrus (žiūrėk savo naršyklės pagalbos skyrių).


Asmeninė informacija ir asmens duomenų apsauga

Renkame ir naudojame tavo asmeninę informaciją, kad galėtumėme:

  • atsakyti į tavo klausimus ar prašymus;
  • teikti naujienų elektroniniu paštu paslaugą („Užsisakyk naujienlaiškį“);
  • patalpinti tavo skelbimą ar kitokio pobūdžio informacinį tekstą vienoje iš Žinauviską.lt portalo skilčių.

Mes neteikiamiame šios asmeninės informacijos jokiai kitai šaliai. Taip pat patvirtiname, kad duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Laikydamiesi Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje tvarkos aprašu, taikome visas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie tave būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1) Asmeniniai duomenys bus naudojami tik tolimesnės komunikacijos ir projektų administravimo tikslais.
Informuojame, jog Dalyvių sąrašo kopija su dalyvavusių delegatų asmens duomenimis bus perduota Jaunimo reikalų departamentui prie SADM (A. Vivulskio g. 5, Vilnius; info@jrd.lt, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM (A. Vivulskio g. 16, Vilnius; 8706 64244) atsiskaitant dėl LiJOT vykdomo projekto ir jo lėšų panaudojimo. Duomenys kaupiami duomenų talpyklų paslaugas teikiančių bendrovių platformose.

Su asmens duomenų Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje tvarkos aprašu galite susipažinti www.lijot.lt skiltyje „Dokumentai“.

Kilus klausimams, kreipkitės el. paštu lijot@lijot.lt arba telefonu +370 6 595 5153.

2) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, duomenų subjektas turi šias teises: Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją; Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis; Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; Teisę į duomenų perkeliamumą; Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi; Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).


Privatumo politikos taikymo apimtis

Ši politika taikoma Žinauviską.lt portalui. Mes neatsakome už galimus Privatumo politikos pažeidimus, kai:

  • jungiesi prie trečiosios šalies tinklalapio, naudodamas Žinauviską.lt esančia nuoroda;
  • jungiesi prie Žinauviską.lt, naudodamas trečiosios šalies svetainėje paskelbta nuoroda.

Norėdamas gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, susisiek su mumis el. paštu eurodesk@eurodesk.lt.